HomeVoorwaarden

Voorwaarden

Actievoorwaarden

Delen van content

Door middels de wizard content (een foto) te plaatsen, geeft u de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP, wij, ons) een niet-exclusieve, overdraagbare, voor sublicentiëring vatbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor onbepaalde tijd voor het gebruik van de content. De content mag daarmee bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, geplaatst worden op de website(s) van de SGP en door de SGP en door anderen gedeeld worden via welk (social) medium dan ook.

Rechten van derden 

Als u middels de wizard content plaatst, staat u ervoor in dat u alle benodigde rechten op de foto bezit. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden in verband met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn zonder uw toestemming bevoegd content te verwijderen als wij van mening zijn dat rechten van derden in het geding zijn.
U staat ervoor in dat de content geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot het privacyrecht en portretrecht. U vrijwaart de SGP tegen elke aanspraak van derden.
De SGP accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook als gevolg van (onrechtmatig) gebruik van de door u beschikbaar gestelde content.

Veiligheid 

Het is niet toegestaan content te plaatsen die in strijd is met de openbare orde en de goede zeden. Daaronder valt in elk geval, maar niet uitsluitend, haatdragende, bedreigende, gewelddadige of pornografische content. Het is ook niet toegestaan content te plaatsen die onze belangen schaadt. Het is aan de SGP om dit te bepalen. Wij zijn zonder uw toestemming bevoegd content te verwijderen.

Maak een melding

Iedereen die een foto heeft ingestuurd middels de wizard, heeft ingestemd met bovengenoemde voorwaarden. Als u desondanks van mening bent dat een foto op de 'Deel uw stem voor het leven-pagina' in strijd is met de genoemde voorwaarden, kunt u daar melding van maken. 

Maak een melding